Bed Sheet and Duvet Cover Size Chart

Size Duvet cover Pillowcases Duvet insert Bamboo insert fill weight Silk insert fill weight
Full/Queen 210x210 50x75 210x210 50 oz 45 oz
King/Cal King 230x260 50x90 230x260 60 oz 55 oz
Full/Queen 83x83 20x30 83x83 50 oz 45 oz
King/Cal King 91x102 20x36 91x102 60 oz 55 oz